پرداخت امن توسط کارت های عضو شتاب
پشتیبانی 24 ساعته، 7 روز هفته
دانلود آسان بعد از پرداخت

طرح توجیهی کسب و کار

طرح توجیهی شامل گزارشی است که توجیه پذیری طرح و پروژه ای کسب و کاری را در ابعاد مختلف مانند بازار، مالی و فنی بررسی می نماید. در کل روشی به منظور ارزیابی علمی و امکان موفقیت یک پروژه است. بنابراین افراد پیش از آن که زمان و پول خود را صرف یک پروژه ی کاری و سرمایه گذاری نمایند، ابتدا طرح توجیهی را تهیه کرده و سپس با مطالعه ی آن و با بررسی این که اگر پروژه ای که در نظر دارند، امکان موفقیت دارد، آن را عملی می سازند.

 

چه زمانی به طرح توجیهی نیاز داریم؟

  • هنگام راه اندازی کسب و کار و جهت سرمایه گذاری در آن نیاز به طرح توجیهی و بررسی ابعاد مختلف خواهید داشت
  • در صورت نیاز به اخذ مجوز و دریافت وام نیاز به طرح توجیهی و بررسی ابعاد مختلف خواهید داشت.
  • در صورت نیاز به دریافت زمین از اراضی ملی به طرح توجیهی و بررسی ابعاد مختلف نیاز خواهید داشت.

 

اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ

1-ﻃﺮح اﯾﺠﺎد

(ﻃﺮح اﯾﺠﺎد) ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه اﻧﺪازي ﻧﺸﺪه، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح از اﺻﻄﻼﺣﺎت (ﻣﻮﺟﻮد) و (ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

2-ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ

(ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي، اﻋﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮداﺧﺖ وام در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺎ از اﺻﻄﻼﺣﺎت (ﻣﻮﺟﻮد) و (ﭘﺲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

نرم افزار کامفار چیست؟

کامفار نرم افزاری است که توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) جهت امکان سنجی، تهیه، ارزیابی و تحلیل پروژه‌های اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه تهیه شده و گسترش یافته است. تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده به وسیله این نرم افزار، نتایج مالی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی را تسهیل می‌کند. خوب است بدانید که ماژول‌های نرم افزار COMFAR برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا هزینه تاثیرات زیست محیطی پروژه‌ها را محاسبه کنید. این نرم افزار در بیش از 30 سال توسعه خود باعث بهبود توانایی‌های نهادی برای اطمینان از امکان سنجی ومنافع اقتصادی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه شده است.

در واقع، این نرم افزار، شاخص‌های مالی و اقتصادی پروژه‌ها را محاسبه، ارزیابی و تحلیل می‎‌کند. به کمک این نرم افزار مدیران می‌توانند تاثیر تغییرات هرکدام از پارامترهای ورودی سیستم بر فرآیندهای مالی طرح را تحلیل و بررسی کرده و در نهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم‌گیری کنند.

طرح توجیهی خدماتی
محصولی با شرایط مورد نظر یافت نشد.